Digitale kaarten spelen in de verkeerskunde een belangrijke rol. Op basis van dergelijke kaarten kunnen routes worden berekend en gegevens vastgelegd. Het koppelen van een punt of een traject aan een kaart noemen we map matching.

Modelit beschikt over snelle en nauwkeurige algoritmes die deze mapmatching kunnen uitvoeren. Deze algoritmes kunnen worden gebruikt om de ene kaart af te beelden op de andere, om meetpunten en meetvakken te koppelen aan een kaart, of om netwerk intensiteiten en -snelheden af te leiden uit  Floating Car Data.

Op verzoek van klanten voert Modelit met enige regelmaat grootschalige mapmatch exercities uit. Ook komt het voor dat mapmatch algoritmiek wordt verwerkt in maatwerk software waarmee de klant zelf de koppeling van- en naar kaartmateriaal kan uitvoeren.